Andrzejkowa Gala Gwiazd – Radom 2024

Regulamin

zapoznaj się z regulaminem imprezy

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Hala Radomskie Centrum Sportu (RCS) 30.11.2024

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Organizatorem imprezy masowej pt. „ANDRZEJKOWA GALA GWIAZD” jest THE BEST ART S.P.Z.O.O. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wyścigowej 45B/13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0001021619, NIP: 9482638294, REGON: 52455330200000, o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 5.000,00 zł, zwana w dalszej treści regulaminu „Organizatorem”.
 1. Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, organizator wprowadza poniższy regulamin imprezy masowej (dalej: „Regulamin”), który określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej o nazwie „ANDRZEJKOWA GALA GWIAZD”, podczas ww. imprezy masowej.
 2. Zasady korzystania z terenu Hali RCS w Radomiu określa regulamin obiektu RCS.
 3. Teren Hali RCS obejmuje zarówno hala jak i parking, oznaczone na planie stanowiącym załącznik do regulaminu obiektu, o którym mowa niżej. Osoby uczestniczące w imprezie masowej „ANDRZEJKOWA GALA GWIAZD” nabywając bilet akceptują jednocześnie treść niniejszego regulaminu i wyrażają zgodę na publikację i wykorzystanie ich wizerunku we wszelkich materiałach foto, video, relacjach promocyjnych oraz projektach graficznych dot. Imprezy „ANDRZEJKOWA GALA GWIAZD” i zdają sobie w pełni sprawę z możliwości ich udziału w transmisjach medialnych oraz wszelkich mediów biorących udział w wydarzeniu.
 4. Osoby znajdujące się na terenie imprezy masowej obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów obiektu (terenu), w tym: imprezy masowej, bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, regulaminu Hali RCS.
 5. Regulamin imprezy masowej jest udostępniony przy wejściach na teren Hali RCS położonej przy ul. Struga 63 w Radomiu, jak i w formie elektronicznej na stronie Organizatora http://www.thebestart.pl/regulamin.
 1. Regulaminy obiektu Hali RCS, jak i wszelkie regulaminy RCS wskazane w pkt 5 powyżej, uchwalony przez Zarząd spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o., udostępnione są przy wejściach na teren imprezy masowej, w Recepcji Głównej ww. spółki, w biurze ww. spółki, w biurze Ochrony ww. spółki, jak i w formie elektronicznej na stronie Organizatora https://www.thebestart.pl/hala/regulamin-RCS.
 2. Nie przestrzeganie postanowień ww. regulaminów i nie stosowanie się do zarządzeń służb porządkowych lub organizatora uprawnia organizatora do usunięcia osoby z terenu imprezy lub przekazania jej w wypadkach prawem przewidzianych policji.
 3. Z uwagi na charakter imprezy masowej posiadacze biletów mogą być narażeni na przebywanie w strefie o podwyższonym natężeniu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Udział w imprezie masowej oznacza akceptację przedmiotowego zagrożenia, które wynosi do 55 dB w porze od godz. 06.00 do godz. 22:00 i do 45 dB od godz. 22:00 do 06:00.
 4. Zakupiony bilet bez zgody organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie może być używany w akcjach reklamowych ani promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu do czasu rozpoczęcia imprezy masowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian godzinowych występów artystycznych oraz ingerencji w program imprezy.
 7. Impreza masowa pt. „ANDRZEJKOWA GALA GWIAZD” wraz ze wszystkimi jej elementami i składowymi imprezy jako całości, w tym w szczególności: dodatkowymi atrakcjami, występami, zapleczem gastronomicznym, handlowym, artystycznym, konkursami, eventami, pokojami VIP, setami DJ’skimi, odbędzie się w dniu 30.11.2024 r. w godzinach od 18:00 do godz. 24:00 z otwarciem drzwi Hali RCS, celem zajęcia miejsca od godz. 17:00.
 8. W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy obowiązują przepisy niniejszych regulaminów, jak i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. , poz. 827).
 1. SPRZEDAŻ I PODAWANIE ALKOHOLU
 2. Na imprezie dozwolona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu pochodzących od organizatora, jak i od podmiotów, z którymi organizator ma zawarte stosowne umowy.
 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) zabroniona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, na kredyt , pod zastaw, jak i osobom do 18 (osiemnastego) roku życia.
 2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy napoju alkoholowego organizator albo podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
 3. Do odmowy sprzedaży i podania napoju alkoholowego wykraczające jest przekonanie organizatora albo podającego napój alkoholowy, że kupujący znajduje się w stanie nietrzeźwości.
 4. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie imprezy masowej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310, 650 i 1669) oraz zgodę organizatora.
 6. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 7. Organizator ma prawo do podjęcia w każdej chwili decyzji o zamknięciu każdego bufetu na terenie imprezy masowej, w tym w strefie VIP, z przyczyn wynikających z obowiązujących regulaminów, przepisów prawa, w tym w szczególności: zagrożenia, związanego z ochroną osób i mienia, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak i wydanych do niej aktów wykonawczych, a nadto decyzji właściciela obiektu.
 8. Wszelkie zażalenia i skargi dotyczące odmowy sprzedaży i podania napojów alkoholowych winny zostać zgłoszone w formie pisemnej albo za pomocą portalu internetowego organizatora na zasadach opisanych niżej w pkt VI regulaminu.
 1. Zabrania się spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie wyznaczonych przez Organizatora.

III. ZASADY DOT. UDZIAŁU i OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W IMPREZIE:

 1. Warunkiem udziału w imprezie masowej jest okazanie i kontrola biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej. Odmowa poddania kontroli biletu albo dokumentu, o którym mowa wyżej, uprawnia organizatora do odmowy wstępu danej osobie na terem imprezy masowej. Z odmowy poddania biletu kontroli organizator albo służba porządkowa sporządza protokół.
 2. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do udziału w imprezie masowej organizator albo służba porządkowa ma prawo wezwania osoby do opuszczenia imprezy masowej.
 3. Organizator, służba porządkowa podczas sprzedaży biletów wstępu na imprezę masową może zażądać od uczestnika okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 4. Wstęp na imprezę masową osoby małoletniej do lat 16 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby powyżej 16 roku życia a poniżej 18 roku życia obowiązane są do okazania oświadczenia rodzica bądź uprawnionego opiekuna. Wzory oświadczenia w formie pisemnej, dostępne będą na terenie imprezy w punktach depozytowych ulokowanych przy wejściach na teren obiektu oraz w kasie biletowej Hali RCS
 5. Dzieci do 5 roku życia mają możliwość darmowego wstępu po okazaniu przez opiekuna albo rodzica aktu urodzenia, książeczki zdrowia dziecka, paszportu lub dowodu tymczasowego bądź innego dokumentu nie budzącego wątpliwości co do wieku dziecka.
 6. Organizator, jak i służby porządkowe uprawnione są do przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub są w posiadaniu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, w tym w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 7. Organizator jak i służby porządkowe są obowiązane są odmówić wstępu na teren imprezy masowej osobie odmawiającej okazania biletu, wylegitymowania się, przejrzenia zawartości bagażu albo odzieży, jak i małoletniej do lat 13 pozostającej bez opieki osoby pełnoletniej.
 1. W przypadku odmowy wstępu na teren imprezy albo usunięcia uczestnika z terenu imprezy, z przyczyn opisanych w niniejszym regulaminie, organizator zwolniony jest z obowiązku zwrotu ceny biletu albo dokumentu uprawniającego do przebywania na terenie imprezy masowej, jak i innych kosztów ubocznych poniesionych przez taką osobę w związku z uczestnictwem w imprezie masowej.
 2. Przedstawiciele instytucji państwowych oraz medycznych uprawnionych do wykonywania czynności kontrolnych uzyskują wstęp na imprezę masową po okazaniu ważnej legitymacji służbowej w celu wykonania zadań służbowych.
 3. Dokumenty uprawniające do przebywania na imprezie masowej, poza biletami i określonymi wyżej legitymacjami służbowymi, stanowią oficjalne wejściówki akredytacje oraz zaproszenia wydane przez organizatora imprezy.
 1. UPRAWNIENIA i OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH:
 1. 1)  Kierownik do spraw bezpieczeństwa, członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora wydanego przez organizatora.
 2. 2)  Organizator, jego pracownicy, i służby porządkowe poza uprawnieniami dot. uczestnictwa osób w imprezie masowej, o których mowa wyżej, są z mocy przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, o której mowa wyżej, uprawnieni do:
 1. a)  wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 2. b)  ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych, w tym użycia środków przymusu bezpośredniego w sytuacjach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 730 i 912).
 3. c)  odmowy wstępu na imprezę masową, oprócz wskazanych wyżej sytuacji, osobom, wobec których wydane zostały orzeczenia opisane w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych; oso- bie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropo- wych lub innych podobnie działających środków, osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. III ppkt 5 i 7, osobie

zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

 1. d)  usunięcia z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej, jak i osoby wobec których wydane zostało stosowne orzeczenie sądu albo zakaz zagraniczny – w tym ze strefy VIP;
 2. e)  w przypadku gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy.

3) Organizator i służby informacyjne poza uprawnieniami określonymi powyżej, są z mocy przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, uprawnieni do:

 1. a)  niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych;
 2. b)  pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy ma- sowej;
 3. c)  reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.

4) Organizator jest uprawniony do dokonania zmiany miejsca i sektora uczestnika imprezy masowej na inne w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, przez co rozumie się zaistnie- nie konfliktu z osobami na sąsiadujących miejscach, decyzję organów władzy publicznej o wyłącze- niu z użytkowania danego obszaru imprezy masowej, jak również wówczas gdy na dane miejsce siedzące została sprzedana omyłkowo większa ilość biletów. W takim przypadku uczestnik ma prawo żądania zwrotu różnicy w cenie biletu, jaką uiścił za miejsce nabyte a jaka wynosi za miejsce mu

wskazane przez organizatora, za wyjątkiem gdy organizator wskazał miejsce, które sprzedawane było po wyższej cenie. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym uczestnik ma prawo do od- stąpienia od umowy, rezygnacji z udziału w imprezie masowej za zwrotem odpowiednio całości lub części ceny biletu w terminie i na zasadach opisanych w pkt VI.

V.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

1) Zabrania się Uczestnikom wnoszenia na terem imprezy masowej:

 1. a)  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pojemników z gazem, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, w tym w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;
 2. b)  rolek papieru, latarek laserowych, urządzeń z użyciem lasera, hałaśliwych trąb – tak zwanych wuwuzeli, pustych butelek, rac dymnych, kominiarek,
 3. c) materiałów antysemickich, propagandowych, politycznych;
 4. d)  jedzenia, napojów,
 5. e)  plecaków, dużych toreb,
 6. f)  urządzeń selfiestick; aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick, dronów lub innych urządzeń audio-video,
 7. g)  wprowadzania zwierząt;

2)  Osoby posiadające urządzenia opisane w pkt 1 powyżej będą musiały zostawić je w punkcie depozytowym.

3)  Podczas imprezy można robić zdjęcia amatorskim aparatem fotograficznym, bądź telefonem. Postanowienie nie dotyczy przedstawicieli mediów, którym została udzielona akredytacja przez organizatora.

4)  Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zarządzeń służb porządkowych i informacyjnych oraz organizatora.

5)  Zabrania się na terenie imprezy:

 1. a)  przechodzenia oraz wchodzenia na wszelkie elementy infrastruktury imprezy w tym ogrodzenie, namioty, słupy, latarnie, infrastrukturę techniczną, nagłośnieniową itp.
 2. b)  wchodzenia i przebywania na obszarach wyłączonych, które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy,
 3. c)  rzucania przedmiotami oraz stwarzania zagrożenia wobec innych uczestników imprezy;
 4. d)  wchodzenia oraz przebywania na obszarach wyłączonych z terenu imprezy;
 5. e)  załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami usytuowanymi na ternie Hali RCS;
 6. f)  dewastacji i niszczenia infrastruktury i terenu Hali RCS;
 7. g)  rozniecania ognia;
 8. h)  używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, naruszającego dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób lub instytucji.

6)  Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, przeprowadzanie zbiórek pieniężnych, prowadzenie transmisji za pomocą środków porozumiewania się na odległość, fal radiowych, Internetu, dokonywanie nagrań radiowych i telewizyjnych, filmowanie, wykonywanie zdjęć na terenie Imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemna zgodą Organizatora.

7)  Uczestnik imprezy ma prawo:

 1. a)  przebywać na terenie w czasie trwania Imprezy,
 2. b)  uczestniczyć w imprezie wyrażając swoje emocje w granicach wynikających z zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, przepisów prawa i regulaminów organizatora jak i obiektu;
 3. c)  uzyskiwać informacje o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych, o udogodnieniach, wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub właściwe służby;
 4. d)  korzystać z zaplecza higieniczno-sanitarnego, jak i urządzeń ogólnego użytku,
 5. e)  korzystać z pomocy medycznej.

8)  Uczestnicy po przejściu przez bramkę wejściową, po sprawdzeniu biletów, nie mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy trybunami a terenem promenady zewnętrznej, aż do momentu zakończenia programu artystycznego.

9)  Na terenie Hali RCS dostępne będą punkty gastronomiczne, w których będzie można zaopatrzyć się w pożywienie oraz napoje.

10)  Opuszczenie trybun stadionu jest możliwe, ale skutkuje wykorzystaniem biletu bez możliwości powtórnego wejścia na teren imprezy masowej. Osoba, która po wyjściu ponownie będzie chciała wejść na teren hali RCS będzie musiała udać się do kasy w celu ponownego zakupu biletu.

11)  Osoby, które zakupiły bilet do strefy A oraz Strefy B będą mogły opuszczać strefę i przemieszczać się swobodnie po terenach promenady zewnętrznej.

12)  Bilet do strefy VIP opórcz uprawnień opisanych wyżej zapewnia możliwość uczestnictwa w imprezie masowej pt. „ANDRZEJKOWA GALA GWIAZD”w wydzielonej od pozostałej części Hali RCS przestrzeni, z miejscem na taniec i zabawę, widokiem na cały obiekt RCS, z reglamentowanym dostępem wyłącznie dla osób upoważnionych, z zapewnieniem bieżącego cateringu, w skład którego wchodzi m.in. szwedzki stół, przekąski typu „finger food” oraz dania na ciepło, a nadto napoje bezalkoholowe i piwo. Zastawa stołowa w strefie VIP jest porcelanowa. Nadto bilet do strefy VIP zapewnia osobne wejście na teren Hali RCS, pozwalające na ominięcie kolejki, dostęp do toalet, miejsc parkingowych, miejsc dla niepełnosprawnych, punktów pomocy.

 1. SZKODY I REKLAMACJE UCZESTNIKA IMPREZY

1)  Uczestnik ma prawo do:

 1. a)  zgłoszenia organizatorowi szkód poniesionych przez niego w trakcie trwania imprezy masowej;
 2. b)  składania skarg i wniosków;
 3. c)  żądania zwrotu kosztów, które poniósł za niewykorzystany bilet albo inne dokumenty uprawniające do wstępu na imprezę z winy bądź przyczyn leżących wyłącznie po stronie organizatora.

2)  Wszelkie reklamacje, skargi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w imprezie uczestnik może składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia imprezy masowej pisemnie na adres korespondencyjny organizatora ul. Wyścigowa 45B/13, 26-600 Radom albo na stronie internetowej www.thebestart.pl. Reklamacja, skarga i wniosek wymagają uzasadnienia przyczyny. Organizator rozpoznaje reklamacje oraz udziela odpowiedzi na zgłoszone skargi i wnioski w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia w tej samej formie w jakiej zostały one zgłoszone. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji uczestnik ma prawo do wystąpienia do sądu albo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji poprzez skierowanie swojego roszczenia do Miejskiego albo Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta właściwego dla konsumenta celem jego dochodzenia.

3)  Wraz z reklamacją uczestnik doręcza organizatorowi bilet, dowód zapłaty za bilet albo dokument uprawniający do wstępu na imprezę masową. W przypadku reklamacji w drodze elektronicznej bilet i dowód zakupu mogą zostać przekazane w tej samej formie. W przypadku braku jakiegokolwiek dowodu uiszczenia płatności z tytułu udziału w imprezie masowej organizator ma prawo do nieuwzględnienia reklamacji z uwagi na brak dowodu nabycia biletu czy też udziału w imprezie.

4)  Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem organizatora lub na odległość:

 1. a)  po wykonaniu usługi przez organizatora, przez co rozumie się zapewnienie uczestnikowi możliwości wzięcia udziału w imprezie masowej od daty i godziny jej rozpoczęcia aż do daty i godziny jej zakończenia, o ile żądanie zostało zgłoszone po dacie i godzinie zakończenia usługi,
 2. b)  w przypadkach z których z uwagi na naruszenie niniejszego regulaminu albo przepisów prawa organizatora albo służba porządkowa organizatora odmówiła wstępu uczestnikowi na imprezę, zażądała opuszczenia albo usunęła uczestnika z terenu imprezy masowej,
 3. c)  bez podawania przyczyny odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 w zw. z art. 27 ustawy

o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. , poz. 827)..

5)  Uczestnikowi, który jest konsumentem zgodnie z art. 22 1 Kodeksu cywilnego, a nabył bilet w inny niż wyżej wymieniony sposób przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania biletu bez podania przyczyny za jednoczesnym pisemnym zawiadomieniem o tym Organizatora na adres z pkt 2 powyżej i zwrotem biletu. Koszty odstąpienia do których należą koszty przesłania biletu i oświadczenia, w tym koszty jego ponownego wydruku w przypadku jego zniszczenia przez konsumenta pokrywa konsument. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Organizator przesyła konsumentowi pisemne potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób opisany wyżej. Umowa wówczas nie wiąże stron. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6)  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Organizatora przez co rozumie się koszt przesyłki listu zwykłego, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7)  Organizator jest uprawniony do odwołania imprezy masowej oraz zmiany jej terminu lub miejsca odbywania się wyłącznie z przyczyn od niego niezależnych, wynikających z siły wyższej przez co rozumie się: ogłoszenie żałoby narodowej, katastrofę budowlaną obiektu, akt terroryzmu, wojnę, powstanie, rozruchy, pożar, powódź, strajk, stan epidemiologicznego panujący na terenie, na którym znajduje się Hala RCS albo wydanie przez właściwy organ administracji państwowej decyzji administracyjnej uniemożliwiającej użytkowanie obiektu, w którym miała odbyć się impreza masowa – po rozpoczęciu sprzedaży biletów, zaistnienie warunków pogodowych uniemożliwiających obiektywnie przeprowadzenie imprezy z zachowaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa, odwołanie występu przez wykonawcę z obiektywnych przyczyn uniemożliwiających występ wykonawcy takich jak wypadek komunikacyjny, choroba, żałoba w rodzinie wykonawcy, jak również w przypadkach wynikających z działań organów państwa celem zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia lub życia uczestników lub mienia (np.: zakazu imprez masowych w wyniku szerzenia się choroby, żałobę narodową). Nadto organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny rozpoczęcia imprezy masowej oraz kolejności zaplanowanych na niej wydarzeń np.: pokazów, występów artystycznych z przyczyn od niego niezależnych a wynikających ze wskazanych wyżej powodów

8)  W przypadku odwołania imprezy masowej Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu ceny biletu przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność albo inny numer bankowy wskazany przez Uczestnika. Oświadczenie o żądaniu zwrotu Uczestnik doręcza Organizatorowi.

9)  W przypadku zmiany terminu wydarzenia, miejsca lub znacznej zmiany w programie imprezy, posiadacz biletu może odstąpić od umowy i zwrócić bilet w terminie 14 dni od daty poinformowania o ww. zmianach, przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy. Bilet nie podlega zamianie na inne wydarzenie artystyczne albo imprezę masową, chyba że organizator zaproponuje takie rozwiązanie. W przypadku odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu biletu z powodu znaczącej zmiany w programie imprezy w trakcie jej trwania, posiadacz biletu otrzyma odpowiednią część sumy wartości biletu ustaloną przez organizatora proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez organizatora. Z wyjątkiem kwestii wskazanych powyżej bilet nie podlega zamianie na inny, ani zwrotowi.

10)  Oświadczenie o odstąpieniu z żądaniem zwrotu ceny uczestnik składa w miejscu jego nabycia, a dla biletów nabytych poza lokalem Organizatora lub na odległość za pośrednictwem drogi elektronicznej, którą nabył bilet..

11)  Obowiązek zwrotu biletu, o którym mowa wyżej dotyczy wyłącznie biletów nabytych w siedzibie Organizatora albo stacjonarnych punktach sprzedaży, jak i biletów wysłanych Uczestnikowi inna drogą niż za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

12)  Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części kwoty, na jaką opiewał bilet na imprezę masową, która, z przyczyn niezależnych od Organizatora, została odwołana lub odbyła się jedynie w części.

13)  Zwrot biletów albo ich wymiana mogą nastąpić wyłącznie na zasadach i z przyczyn wskazanych wyżej.

14)  W przypadku nabycia biletu/-ów za pośrednictwem biletyna.pl sp. z o.o. (dawniej GnP Dec sp.k.) z siedzibą w Blizne Jasińskiego (05 – 082), przy ulicy Kościuszki 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001064882, numer NIP 5222868457, numer REGON 141172460 Uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu zakupu w systemie dystrybucji biletów biletyna.pl obowiązującym na datę nabycia biletu, w zakresie wszelkich praw i obowiązków stron, i do wykonywania swych praw stosuje się do regulaminu ww. Spółki, zaś przez Organizatora rozumie się wówczas spółkę biletyna.pl sp. z o.o.

VII. DANE OSOBOWE

1)  Organizator jest uprawniony do otrzymywania od komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jak i do kierowania do komendanta właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy zapytań celem ustalenia okoliczności pozwalających na udział poszczególnych osób w imprezie masowej oraz ich przetwarzania na czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z ww. ustawy.

2)  Przetwarzanie danych osobowych w związku ze sprzedażą biletów reguluje regulamin sprzedaży.

3)  Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przebieg imprezy podlega rejestracji przez organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator oświadcza, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk materiały mogące stanowić dowody w postępowaniach karnych i o wykroczenia lub mogące mieć znaczenie dla toczących się postępowań, obowiązany jest przekazać właściwemu prokuratorowi lub komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, na ich wniosek albo z własnej inicjatywy. Materiały, o których mowa wyżej organizator przechowuje przez okres co najmniej 30 dni po zakończeniu imprezy, a następnie komisyjnie niszczy.

4)  Nabywając bilet uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych, w tym wizerunku, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), co wynika z przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze którym jest organizatora niniejszej imprezy masowej, jak i zgody udzielonej przez uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia, obejmującej utrwalenie i publikację jego wizerunku w materiałach wizualnych obejmujących rejestrację a następnie publikację imprezy masowej za pomocą fal radiowych i telewizyjnych, Internetu, satelitarnych, co uzasadnienia treśc art. 6 ust. 1 lit f ww. rozporządzenia zważywszy na uzasadniony interes realizowanego przez organizatora przedsięwzięcia o charakterze publicznym z udziałem mediów

5)  Dane osobowe będą przechowywane przez organizatora w okresie wymaganym przepisami z zakresu rachunkowości oraz na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

6)  Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz (z zastrzeżeniem ust. 8) prawo do usunięcia lub przenoszenia danych. Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

7)  Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem niniejszej umowy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Stron.

8)  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe w postaci wizerunku, utrwalone i upublicznione w ramach Koncertu i audycji przetwarzane są w ramach działalności artystycznej, co uniemożliwia skorzystanie z prawa do usunięcia tych danych w dziedzinie audiowizualnej w przyszłości.

VIII. BILETY:

Bilety są dostępne w regularnej sprzedaży pod adresem: https://www.thebestart.pl/bilety Istnieje możliwość zakupu biletów w dniu imprezy tj. 30.11.2024 od godziny 10.00, przed wejściem na teren Hali RCS w kasach głównych.

 1. PRZEDZIAŁY CZASOWE
  30.11.2024 Sobota:
  Otwarcie drzwi – 17: 00 – Zamknięcie drzwi – 24:00. 30.11.2024 Sobota: występy artystyczne rozpoczynają się ok. godziny 18:00
 2. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz ZE SCHORZENIAMI
 1. Miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych będą zlokalizowane na Parkingu VIP. Osoby niepełnosprawne wjeżdżają na podstawie ważnej legitymacji. Osoby legitymujące się kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej zobowiązane są przy wjeździe na parking do umieszczenia jej w widocznym miejscu, za przednią szybą pojazdu. Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych musi być ważna w dniu imprezy masowej.
 2. Na terenie Hali RCS dostępne są miejsca siedzące dla osób niepełnosprawnych. Z ich korzystania pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne, a w drugiej kolejności opiekunowie. Opiekunowie zobowiązani są do ustąpienia miejsca osobom niepełnosprawnym.
 3. Osoby, ze stwierdzonym schorzeniem, mogą posiadać lekarstwa oraz oprzyrządowania medyczne niezbędne do ich aplikowania. W przypadku takich chorób jak cukrzyca dozwolone jest posiadanie produktów spożywczych. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia.
 4. Każda osoba, która posiada dokument świadczący o trwałej niepełnosprawności oraz aktualny bilet na wydarzenie może przyjść z jednym opiekunem. Bilet osoby niepełnosprawnej uprawnia opiekuna do wejścia na teren imprezy i udziału w jej przebiegu. Opiekunowie osób niepełnosprawnych muszą towarzyszyć podopiecznym przez cały czas. Niepełnosprawni mogą składać zamówienia na tańsze bilety pod adresem mailowym: kontakt@thebestart.pl.
 5. Do zakupu biletów dla osób niepełnosprawnych uprawnione są osoby posiadające orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby niepełnosprawnej. Do zakupu biletów upoważnia również aktualna legitymacja osoby niepełnosprawnej. Zakupu biletów można dokonać poprzez portal www.biletyna.pl
 6. Osoby z niepełnosprawnością tymczasową (jak np. złamania) nie mają uprawnień do zakupu biletów dla osób niepełnosprawnych.
 7. Festiwal jest imprezą masową, która skupia kilka tysięcy uczestników.
 8. Na terenie imprezy, a szczególnie w okolicach sceny będzie występowało bardzo duże natężenie dźwięku oraz światła. Wszystkie kobiety w ciąży prosimy o dokładne przemyślenie swojej decyzji przed przyjściem na imprezę oraz rzetelną ocenę swojej sprawności i stanu zdrowia. Przy czym uprzedzamy, że wszystkie kobiety w ciąży biorą udział w festiwalu na własną odpowiedzialność oraz zdają sobie sprawę z wszelkich zagrożeń wynikających z udziału w imprezie masowej. Organizator nie ponosi winy za ew. uszczerbki zdrowotne wynikając z natężania światła i dźwięku.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku zaistnienia sporów nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję w przedmiocie interpretacji postanowienia regulaminu w czasie trwania imprezy masowej podejmuje przedstawiciel Organizatora.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez organizatora, za wyjątkiem postanowień dot. reklamacji i odstąpienia od umowy.

Zmiany w regulaminie obowiązują od dnia 18.06.2024 r.

Organizator

THE BEST ART. SP. Z O.O.